GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ŞAHSÎ DATALARIN KORUNMASI VE İŞLENMESİ BİLGİLENDİRME METNİ

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Galatasaray Spor Kulübü Derneği (“Dernek”) olarak, sizlerin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın kapalılığı olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması emeliyle, şahsî datalarla ilgili düzenlenen “6698 sayılı Ferdî Bilgilerin Korunması Kanunu” konusunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, şahsî bilgilerinizin alınma halleri, işlenme maksatları, hukuksal nedenleri ve haklarınız bahislerinde sizi en şeffaf biçimde bilgilendirmektir.

6698 sayılı Ferdî Bilgilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Derneğimiz tarafından, sportif faaliyetlerimizden faydalanan şahıslar ve üyeler dahil, Derneğimiz ile bağlı tüm şahıslara ilişkin bilgiler Kanuna uygun olarak aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen hudutlar çerçevesinde kaydedilebilecek, depolanabilecek, koruma edilebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek maksadıyla güncellenebilecek, değiştirilebilecek, yine düzenlenebilecek, mevzuatın müsaade verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü şahıslara açıklanabilecek, devredilebilecek, aktarılabilecek, paylaşılabilecek, sınıflandırılabilecek, anonim hale getirilebilecek ve kanunda sayılan öteki formlarda işlenebilecektir.

 I. Şahsî Datalarınızın Hangi Hedefle İşleneceği 
Ferdî bilgileriniz, Derneğimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan faaliyet ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş ünitelerimiz tarafından yapılması, Derneğimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan faaliyet, hizmet ve eserlerin sizlerin beğeni, faydalanma formu ve gereksinimlerine nazaran özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Dernekler Kanunu ve sair mevzuata uygun olarak gerçekleştirilecek olan süreçlerin aktivasyonunun sağlanması, Galatasaray Spor Kulübü Derneği Tüzüğü ile tanımlanan gayeler doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi, üyelik, davetiye ve etkinliklerden yararlanma üzere imkanların sağlaması ve sizlerin kullanımına sunulması için gerekli her türlü sürecin yerine getirilmesi, Derneğimizin, Topluluk Şirketlerimizin ve Derneğimizle tüzel bağlantı içerisinde olan şahısların tüzel ve ticari güvenliğinin temini (Derneğimiz tarafından yürütülen irtibata yönelik idari operasyonlar, Derneğe ilişkin lokasyonların, fizikî güvenliğini ve kontrolünü sağlamak, Derneğimiz ve Topluluk Şirketlerimizin hizmetlerinden faydalanan bireyleri değerlendirme/şikayet idaresi süreçleri, prestij araştırma süreçleri, aktiflik idaresi, hukuksal ahenk süreci, kontrol, mali işler v.b.), Derneğimizin hedef ve faaliyetlerinin belirlenmesi, uygulanması ve Derneğimizin insan kaynakları siyasetlerinin yürütülmesinin temini emelleriyle KVK Kanunu’nun 5. ve 6. unsurlarında belirtilen şahsî bilgi sürece kuralları ve hedefleri dahilinde işlenebilmektedir.

II. Kişisel Datalarınızın Kimlere ve Hangi Maksatlarla Aktarılabileceği
Ferdî datalarınız, Derneğimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan faaliyet ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş ünitelerimiz tarafından yapılması, Derneğimiz ve Topluluk Şirketlerimiz  tarafından sunulan faaliyet ve hizmetlerin sizlerin beğeni, faydalanma biçimi ve gereksinimlerine nazaran özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Dernekler Kanunu ve sair mevzuata uygun olarak gerçekleştirilecek olan süreçlerin aktivasyonunun sağlanması, Galatasaray Spor Kulübü Derneği Tüzüğü ile tanımlanan hedefler doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi, üyelik, davetiye ve etkinliklerden yararlanma üzere imkanların sağlaması ve sizlerin kullanımına sunulması için gerekli her türlü sürecin yerine getirilmesi, Derneğimizin, Topluluk Şirketlerimizin ve Derneğimizle tüzel bağ içerisinde olan şahısların tüzel ve ticari güvenliğinin temini (Derneğimiz tarafından yürütülen bağlantıya yönelik idari operasyonlar, Derneğe ilişkin lokasyonların, fizikî güvenliğini ve kontrolünü sağlamak, Derneğimiz ve Topluluk Şirketlerimizin hizmetlerinden faydalanan bireyleri değerlendirme/şikayet idaresi süreçleri, prestij araştırma süreçleri, aktiflik idaresi, türel ahenk süreci, kontrol, mali işler v.b.), Derneğimizin maksat ve faaliyetlerinin belirlenmesi, uygulanması ve Derneğimizin insan kaynakları siyasetlerinin yürütülmesinin temini gayeleriyle; Derneğimize, Topluluk Şirketlerimize, Dernek yetkililerine, üyelerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel bireylere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. unsurlarında belirtilen şahsî data sürece koşulları ve gayeleri çerçevesinde aktarılabilecektir.

III. Kişisel Data Toplamanın Sistemi ve Hukuksal Sebebi
Şahsî bilgileriniz, her türlü kelamlı, yazılı ya da elektronik ortamda, üstte yer verilen maksatlar doğrultusunda Derneğimiz tarafından sunulan hizmet ve faaliyetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Derneğimizin kontrat ve maddeden doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve hakikat bir halde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu tüzel sebeple toplanan şahsî datalarınız KVK Kanunu’nun 5. ve 6. unsurlarında belirtilen şahsî bilgi sürece kuralları ve maksatları kapsamında bu metnin I. ve II. numaralı hususlarında belirtilen emellerle da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

Kişisel datalarınız, Derneğimiz tarafından sağlanan hizmet ile Derneğimizin hizmet ve faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan sistemlerle, Derneğimiz üniteleri ve ofisler, Topluluk Şirketlerimiz, davet merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile Derneğimiz faaliyetlerinin tamamlayıcısı yahut uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, mutabakatlı kuruluşlar ve dayanak hizmeti kuruluşları, internet sitesi, toplumsal medya mecraları, taşınabilir uygulamalar ve gibisi vasıtalarla kelamlı, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şahsî bilgileriniz, Derneğimizin ve Topluluk Şirketlerimizin sunduğu faaliyet ve hizmetlerden yararlandığınız surece oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir.

Ayrıca, Derneğimizin yahut Topluluk Şirketlerimizin hizmetlerini kullanmak hedefiyle davet merkezlerimizi yahut internet sayfamızı kullandığınızda, Derneğimizi yahut Topluluk Şirketlerimizi yahut internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Derneğimizin yahut Topluluk Şirketlerimizin düzenlediği tertiplere katıldığınızda ferdî datalarınız işlenebilecektir.

IV. Kişisel Data Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Unsurunda Sayılan Hakları

Kişisel data sahipleri;
• Ferdî datalarının işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Şahsî bilgileri işlenmişse buna ait bilgi talep etme,
• Ferdî datalarının işlenme maksadını ve bunların emeline uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde yahut yurt dışında ferdî bilgilerinin aktarıldığı üçüncü bireyleri bilme,
• Şahsî datalarının eksik yahut yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan sürecin ferdî bilgilerinin aktarıldığı üçüncü bireylere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili öteki kanun kararlarına uygun olarak işlenmiş olmasına karşın, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ferdî bilgilerinin silinmesini yahut yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan sürecin ferdî datalarının aktarıldığı üçüncü şahıslara bildirilmesini isteme,
• İşlenen dataların münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla tahlil edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Ferdî bilgilerinin kanuna alışılmamış olarak işlenmesi sebebiyle ziyana uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Üstte belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. hususunda belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi  GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ VE TOPLULUK ŞİRKETLERİ DATA SAHİBİ MÜRACAAT FORMU’NU doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Türk Telekom Stadyumu, Huzur Mahallesi,34485 Seyrantepe/İstanbul” adresine kimliğinizi tespit edici evraklar ile şahsen elden iletebilir, noter kanalıyla, iadeli taahhütlü mektupla yahut KVK Kanunu’nda belirtilen öbür yollar ile gönderebilir yahut ilgili formu  [email protected] adresine inançlı elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Derneğimiz tarafından talebin niteliğine nazaran, talebiniz en kısa müddette ve en geç otuz gün içinde fiyatsız olarak sonuçlandırılacaktır. Lakin KVK Kurumu tarafından yayınlanan “Veri Sorumlusuna Müracaat Metot ve Asılları Hakkında Tebliği’nin” 7. Unsuru uyarınca, ilgili kişinin başvuruna yazılı olarak karşılık verilecekse, 10 (on) sayfaya kadar fiyat alınmayacak olup, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası süreç fiyatı alınabilecektir. Şayet müracaata verilecek karşılığın, CD, flash bellek üzere bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise Derneğimiz tarafından talep edilebilecek fiyat, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Kişisel datalarını Derneğimiz ile paylaşanlar, bu bilgilerin yanlışsız olmasının ve aktüel bir biçimde koruma edilmesinin, hem 6698 Sayılı Şahsî Bilgilerin Korunması Kanunu manasında şahsî dataları üzerinde sahip oldukları haklar hem de ilgili başka mevzuat açısından değerli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların büsbütün kendilerine ilişkin olacağını, kabul ve beyan etmişlerdir.

Paylaşmış olduğunuz şahsî bilgileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri [email protected] adresine bildirebilirsiniz. 

*Topluluk Şirketlerimiz şunlardır:

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi,

Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik Anonim Şirketi,

Galatasaray Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi,

Galatasaray Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme Tic. Anonim Şirketi,

Galatasaray Emlak Geliştirme Anonim Şirketi,

Galatasaray Dijital Satış ve Pazarlama Anonim Şirketi

 

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ŞAHSÎ DATALARIN KORUNMASI VE İŞLENMESİ BİLGİLENDİRME METNİ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

betnano
betnano
betnano
betnano
betnano giriş
sekabet
sekabet giris
totobet giris
totobet
supertotobet
supertotobet giriş
gebze avukat
gebze avukat firmaları
casino oyunları
en güvenilir bahis siteleri
forex firmaları
radar fx
dyorex
betnano giriş
betnano giriş
betnano giriş
Giriş Yap

Galatasaray Haberleri ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!